Privacy verklaring – Dansstudio EDG

Home / Privacy verklaring – Dansstudio EDG

Privacyverklaring – Dansstudio EDG

Versie 17 juni 2021

 

Dansstudio EDG, o.l.v. Elisabeth De Groote, gaat zorgvuldig om met uw privacy.

Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van uw deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor zover wij gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen. Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor gegeven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In onze privacyverklaring is precies beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die stellen aan de algemene leiding (Elisabeth De Groote) of via het e- mail adres: info@dansstudio-edg.be

Dansstudio EDG (o.l.v. Elisabeth De Groote), gevestigd te Latem-Deurle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
U kunt ons bereiken via de volgende gegevens:

Dansstudio EDG
Lijnstraat 59, 9831 Deurle
België
Mail: info@dansstudio-edg.be
Telefoon: 0032 (0)474 418523


Persoonsgegevens die wij verwerken

Dansstudio EDG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (zowel van deelnemer als van ouders indien jonger dan 18 jaar)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (zowel van deelnemer als van ouders indien jonger dan 18 jaar)
 • E-mailadres (zowel van deelnemer als van ouders indien jonger dan 18 jaar)
 • Nationaliteit
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door online te betalen, in correspondentie en telefonisch
 • IBAN rekening nummer bij gebruik voor overschrijvingen

Verwerken van beeldmateriaal

Bij elke inschrijving wordt aan de deelnemer (of aan de ouder indien jonger dan 18 jaar) volgende vraag

gesteld: Gaat u akkoord dat er foto’s kunnen genomen en gepubliceerd worden van de danser?

Deze vraag wordt minstens 1 keer per jaar gesteld.

 

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Dit kan via mail: info@dansstudio-edg.be.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dansstudio-edg.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dansstudio EDG (o.l.v. Elisabeth De Groote) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De deelneming aan de lessen te kunnen verzekeren
 • Om de verzekering  van de deelnemer in orde te brengen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten en/of producten aan u te leveren

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.

Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.


Geautomatiseerde besluitvorming

Dansstudio EDG (o.l.v. Elisabeth De Groote) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dansstudio EDG) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dansstudio EDG (o.l.v. Elisabeth De Groote) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Personalia / adres / telefoonnummer

Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap

Om u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening

Emailadres

Tot u aangeeft dat u geen mails van Dansstudio EDG meer wenst te ontvangen

Om u op de hoogte te houden over onze diensten, producten en activiteiten.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap

Om u de gelegenheid te geven deze gegevens elders op te slaan

Bankrekeningnummer (IBAN)

7 jaar

Om boekhoudkundige reden.


Delen van persoonsgegevens met derden

Dansstudio EDG (o.l.v. Elisabeth De Groote) verstrekt persoonsgegevens nooit aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zullen er gegevens gedeeld worden aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dansstudio EDG (o.l.v. Elisabeth De Groote) gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website (www.dansstudio-edg.be) wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansstudio EDG (o.l.v. Elisabeth De Groote) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dansstudio-edg.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Dansstudio EDG (o.l.v. Elisabeth De Groote) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dansstudio EDG (o.l.v. Elisabeth De Groote) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dansstudio-edg.be.

 

 

Dansstudio EDG

Lijnstraat 59, 9831 Deurle

www.dansstudio-edg.be

info@dansstudio-edg.be

0474/41.85.23